16 Δεκ 2004

Μήνυση Παράνομου ΧΑΔΑ

Παρατίθεται ακολούθως αυτούσιο το Πρακτικό του Συλλόγου Φιλικών, με το οποίο πάρθηκε η απόφαση να κατατεθεί μήνυση ενώπιον του Εισαγγελέα για τον ΧΑΔΑ Τρίπολης.ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Του σωματείου με την επωνυμία “Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος περιοχής Φιλικών “Η ΠΑΝΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ”.

Στην Τρίπολη σήμερα στις 16 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 19-30 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. του σωματείου με την επωνυμία “Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος περιοχής Φιλικών “Η ΠΑΝΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ”, στα γραφεία αυτού, επί της οδού Θ. Ρεβελιώτη αρ. 7 στην Τρίπολη, με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στον Πρόεδρο του Σωματείου για κατάθεση μηνύσεως ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημ/κων Τριπόλεως.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Νικόλαος Τσιαμούλος Πρόεδρος Δ.Σ.
Ευριπίδης Παπακωνσταντίνου Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Χριστοδουλόπουλος Γραμματέας
Τρύφωνας Αρτόπουλος Ταμίας
Γεράσιμος Ρατσιάτος Μέλος
Κων/νος Μπακέας Μέλος
Τριαντάφυλλος Σελίμης Μέλος
Χριστίνα Μαργαρίτη Μέλος
Ευστράτιος Γενιτσαριώτης Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο κος Νικόλαος Τσιαμούλος, λαβών το λόγο, αναφέρει ότι το σωματείο πρέπει να ορίσει πληρεξούσιο για να καταθέσει μήνυση στον Εισαγγελέα Πλημ/κων Τριπόλεως κατά παντός υπαιτίου, εξαιτίας της ανεξελέγκτου και παρανόμου απορρίψεως των στερεών αποβλήτων του Δήμου Τριπόλεως στην περιοχή “Πλάτωμα” του Δήμου τούτου, χωρίς την άδεια της αρμοδίας αρχής.
Μετά από συζήτηση ομοφώνως το Δ.Σ. αποφάσισε και παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Τσιαμούλο, πρόεδρο του σωματείου, κάτοικο Τριπόλεως, (οδός Τ.Σεχιωτη 38-40(πρωην Κεννεντυ)) και κάτοχο του υπ’ αριθ.Τ-853323 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, εκδοθέντος την 20-02-2000 υπό του Α.Τ. Τριπόλεως, όπως υποβάλει ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημ/κων Τριπόλεως την από 15.12.2004 μήνυση κατά παντός υπαιτίου, για τις εν αυτή περιγραφόμενες αξιόποινες πράξεις και η εν λόγω μήνυση να έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:


“ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΜΗΝΥΣΗ
Του σωματείου με την επωνυμία “Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος περιοχής Φιλικών “Η ΠΑΝΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ”, που εδρεύει στην Τρίπολη (οδός Θ. Ρεβελιώτη αρ. 7) και εκπροσωπείται νομίμως.

ΚΑΤΑ
Παντός υπαιτίου.

Κοινοποιουμένη προς:
Τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατοικοεδρεύοντος στην Αθήνα.

1. Ιστορικό
1.1. Το σωματείο μας ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 368/1971 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως από κατοίκους του οικισμού Φιλικών του Δήμου Τριπόλεως, με σκοπό τον εξωραϊσμό και την εκτέλεση έργων στις συνοικίες Φιλικών, Κάρτσοβας, Μαηθανάση και Μπρούκλη του Δήμου τούτου, την μέριμνα και φροντίδα για κάθε πρόβλημα των συνοικιών αυτών, το ενδιαφέρον για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της περιοχής, τη συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη των συνοικισμών αυτών και των κατοίκων τους και την προστασία των συμφερόντων των μελών του.
1.2. Ο Δήμος Τριπόλεως από το έτος 1982 απορρίπτει καθημερινώς τα στερεά απόβλητα στην περιοχή “Πλάτωμα”, πρώην λατομείο “Καγιάννη”, που ευρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλεως της Τριπόλεως, σε απόσταση 500 μέτρων περίπου από τον οικισμό της περιοχής των Φιλικών του Δήμου τούτου και από παρακείμενα σχολεία (3ο, 5ο Δημοτικό Σχολείο, 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο Τριπόλεως) και σε πολύ κοντινή απόσταση από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τριπόλεως. Ο χώρος αυτός είναι εγκαταλελειμμένο λατομείο, αποτελείται από ασβεστολιθικά πετρώματα, τα οποία είναι υδροπερατά και επικοινωνεί με την περιοχή “μάνα του νερού”, που αποτελεί μια εκ των τριών βασικών πηγών υδρεύσεως του Δήμου.
1.3. Οι αποθέσεις των απορριμάτων στην εν λόγω περιοχή γίνονται τόσο εντός των ορυγμάτων του λατομείου όσο και στην ευρύτερη περιοχή και σε έκταση 70 περίπου στρεμμάτων και οι σωροί των απορριμάτων ανέρχονται σε ύψος που ήδη ξεπερνά τα 40 μέτρα. Η απόρριψη των στερεών αποβλήτων στο χώρο αυτό γίνεται μέχρι σήμερα χωρίς άδεια της αρμοδίας αρχής και χωρίς κανένα έλεγχο και χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο, παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες, έγγραφες και προφορικές, του σωματείου μας, των κατοίκων του οικισμού Φιλικών και των κατοίκων των ομόρων συνοικιών του Δήμου Τριπόλεως, (Κάρτσοβα, Μαηθανάση κλπ.).
1.4. Από την μέχρι σήμερα ανεξέλεγκτη και παρανόμως συνεχιζομένη απόρριψη των στερεών αποβλήτων στο χώρο αυτό έχει καταστεί αφόρητη η διαβίωση των κατοίκων του οικισμού Φιλικών και της ευρύτερης περιοχής και δημιουργούνται σοβαρότατοι κίνδυνοι για την υγεία μας, για την υγεία των παιδιών μας και των παιδιών, που φοιτούν στα παραπάνω σχολεία, για το περιβάλλον και την ασφάλειά μας διότι: α) Ημέρα και νύχτα ζούμε αναπνέοντες εξαιρετικά δυσάρεστες και επικίνδυνες για την υγεία μας οσμές, που αναδύονται από τον χώρο αυτό και κατακλύζουν συνεχώς ολόκληρη την περιοχή. β) Πολύ συχνά προκαλούνται στην περιοχή πυρκαγιές από αυτοαναφλέξεις των απορριμάτων, που θέτουν σε κίνδυνο τα σπίτια μας, τις περιουσίες μας, την ζωή μας, το περιβάλλον και τα παρακείμενα δάση. γ) Λόγω της διαπερατότητος των πετρωμάτων της περιοχής η μόλυνση έχει εισχωρήσει στο υπέδαφος, έχει ήδη μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και τα υπόγεια ύδατα και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ζωή όλων των κατοίκων του Δήμου Τριπόλεως, ιδιαίτερα δε διότι, όπως προεκτέθηκε, πολύ κοντά στο χώρο αυτό βρίσκεται και η πηγή “μάνα του νερού”, από την οποία υδρεύεται ο Δήμος Τριπόλεως. δ) Συνεχώς εκλύονται στην περιοχή καρκινογόνες ουσίες, που προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη σήψη των απορριμάτων.
1.5. Παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας προς κάθε αρμόδια υπηρεσία και παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του Δήμου Τριπόλεως και των εμπλεκομένων στο θέμα αυτό υπηρεσιών ότι θα σταματήσει η απόθεση απορριμάτων στο χώρο αυτό, μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν σταμάτησε η τοιαύτη παράνομη απόθεση αλλά, όπως πληροφορηθήκαμε, και άλλοι όμοροι Δήμοι απορρίπτουν στον ίδιο χώρο απορρίματα. Μολονότι, δε, δεν έχει δοθή άδεια για την απόθεση απορριμάτων στο χώρο αυτό και όλοι γνωρίζουν την σοβαρότητα του προβλήματος, ουδείς ενδιαφέρεται να επιλύσει το πρόβλημα και όλοι, κατά κυριολεξία, “σφυρίζουν αδιάφορα”, ραθυμούντες και αδιαφορούντες.

2. Θεμελίωση της μηνύσεώς μας
2.1. Υπό τα ανωτέρω περιστατικά διαπράττεται η αξιόποινη πράξη της ρυπάνσεως ή υποβαθμίσεως του περιβάλλοντος, με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (“Προστασία του περιβάλλοντος”) και της κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσης υπ’ αριθ. Η.Π. 50910/2727 αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημοσίας Διοικήσεως και Αποκεντρώσεως, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας (άρθρα 28 του Ν. 1650/1986 και 15 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.), διότι ο Δήμος Τριπόλεως, ήδη από το έτος 1982, ανελέγκτως και χωρίς να διαθέτει άδεια απορρίπτει τα στερεά απόβλητα της περιοχής του στον χώρο, που περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσης, χωρίς τη λήψη στοιχειωδών μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας, θίγοντας με τον τρόπο αυτό την υγεία μας, την υγεία των κατοίκων και των μαθητών των σχολείων της περιοχής και όλων των κατοίκων του Δήμου Τριπόλεως, και της ευρύτερης περιοχής, διότι: α) Ημέρα και νύχτα ζούμε αναπνέοντες εξαιρετικά δυσάρεστες και επικίνδυνες για την υγεία μας οσμές που αναδύονται από τον χώρο αυτό και κατακλύζουν συνεχώς ολόκληρη την περιοχή. β) Πολύ συχνά προκαλούνται στην περιοχή πυρκαγιές από αυτοαναφλέξεις των απορριμάτων που θέτουν σε κίνδυνο τα σπίτια μας, τις περιουσίες μας, την ζωή μας, το περιβάλλον και τα παρακείμενα δάση. γ) Λόγω της διαπερατότητος των πετρωμάτων της περιοχής η μόλυνση έχει εισχωρήσει στο υπέδαφος, έχει ήδη μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και τα υπόγεια ύδατα και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ζωή όλων των κατοίκων του Δήμου Τριπόλεως, ιδιαίτερα δε διότι, όπως προεκτέθηκε, πολύ κοντά στο χώρο αυτό βρίσκεται και η πηγή “μάνα του νερού”, από την οποία υδρεύεται ο Δήμος Τριπόλεως. δ) Συνεχώς εκλύονται στην περιοχή καρκινογόνες ουσίες, που προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη σήψη των απορριμάτων.
2.2. Υπό τα ίδια περιστατικά διαπράττεται το αδίκημα της παραβάσεως καθήκοντος και εξακολούθηση από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου Τριπόλεως, οι οποίοι χωρίς άδεια της αρμοδίας αρχής συνεχίζουν την απόρριψη στερεών αποβλήτων στον χώρο αυτό με σκοπό να ωφελήσουν το στενώς νοούμενο συμφέρον της δημοτικής αρχής να διαθέτει τα στερεά απόβλητα χωρίς πρόγραμμα και χωρίς κόστος αδιαφορούντες για την βλάβη που προκαλείται στην υγεία μας, στην προσωπικότητά μας και στο περιβάλλον.
2.3. Υπό τα ίδια περιστατικά διαπράττεται το αδίκημα της παραβάσεως καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση από τους αρμοδίους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών, που έχουν την ευθύνη της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας των πολιτών και της λειτουργίας ρων χώρων αποθέσεως απορριμάτων. Οι υπάλληλοι αυτοί αδιαφορούντες για την υγεία μας και για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν έχουν μέχρι σήμερα σταματήσει την λειτουργία της εν λόγω χωματερής και αρκούνται μόνο σε υπομνήσεις προς το Δήμο Τριπόλεως, σκοπούντες έτσι να προστατεύσουν το κακώς νοούμενο συμφέρον της δημοτικής αρχής να διαιωνίζει μια απαράδεκτη κατάσταση και να μην επιδιώκει να λύσει σε μόνιμη και νόμιμη βάση το πρόβλημα.
2.4. Επειδή η ανωτέρω ιστορουμένη συμπεριφορά είναι παράνομη, αξιόποινη και τιμωρητέα.


ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μου.
ΕΞΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Την άσκηση ποινικής διώξεως σε βάρος παντός υπαιτίου για: α) την παράβαση των διατάξεων του Ν. 1650/1986 (άρθρο 28 παρ. 1 και 5 του Ν. 1650/1986) και της υπ’ αριθ. Η.Π. 50910/2727 αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημοσίας Διοικήσεως και Αποκεντρώσεως, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας (άρθρο 15) και β) για παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) κατ’ εξακολούθηση και την κατά νόμο τιμωρία τους.
Δηλώνουμε ότι παριστάμεθα ως πολιτικώς ενάγοντες και ότι ζητούμε ποσό 45 Ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη την οποία υπέστημεν από την ανωτέρω ιστορουμένη δολία, παράνομη και αξιόποινη συμπεριφορά παντός υπαιτίου, επιφυλασσόμενοι ν΄ αξιώσομε μείζονα ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.
Αντίκλητό μας διορίζομε το δικηγόρο Τριπόλεως Κων/νο Ζούζουλα, κάτοικο Τριπόλεως.
Μάρτυρες προτείνουμε τους:
α. Νικόλαο Τσιαμούλο του Παναγιώτου, κάτοικο Τριπόλεως, οδός Σεχιώτου αρ. 38-40.
β. Ευριπίδη Παπακωνσταντίνου του Κυριάκου, κάτοικο Τριπόλεως, οδός Ιερολοχυτών αρ. 10.
γ. Γεράσιμο Ρατσιάτο του Νικολάου, κάτοικο Τριπόλεως, οδός Ρεβελιώτου αρ. 7.
δ. Κων/νο Μπακέα του Αθανασίου, κάτοικο Τριπόλεως, οδός Επαμεινώνδα αρ. 28.
ε. Τρύφωνα Αρτόπουλο του Μηνά, κάτοικο Τριπόλεως, οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 18.
στ. Τριαντάφυλλο Σελίμη του Δημητρίου, κάτοικο Τριπόλεως, Τέρμα Κάρτσοβα.
ζ. Νικόλαο Χριστοδουλόπουλο του Κων/νου, κάτοικο Αγ. Αικατερίνης Τριπόλεως.
η. Ευστράτιο Γενιτσαριώτη του Κων/νου, κάτοικο Τριπόλεως, οδός Καρτσόβης αρ. 8.

Τρίπολη, 16.12.2004
Για το σωματείο

Ο Πρόεδρος   Ο Γραμματέας”


Επίσης παρέχεται στον ανωτέρω εντολοδόχο η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως προτείνει μάρτυρες προς υποστήριξη της υποθέσεως, καταθέσει τα σχετικά, συνοδεύοντα την εν λόγω μήνυση, έγγραφα ή και συμπληρωματικά υπομνήματα επ’ αυτής, οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη, να δηλώσει για λογαριασμό μας παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον οιασδήποτε ανακριτικής αρχής ή ενώπιον παντός δικαστηρίου ήθελε αχθή η παρούσα υπόθεση, να διορίσει συνηγόρους προς υποστήριξη της υποθέσεως και να προβή εν γένει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια ή κατάθεση εγγράφων κρίνει αναγκαία προς υποστήριξη της ανωτέρω μηνύσεως ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο παρόν, η οποία όμως είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών. Εγκρίνονται δε όλες οι μέχρι σήμερα ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της συντάξεως και καταθέσεως της προπαρατεθείσης μηνύσεως και αναγνωρίζονται από τούδε όλες οι πράξεις του ως άνω εντολοδόχου ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες, εφόσον ενεργήθηκαν στα πλαίσια των ανωτέρω εντολών.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
Νικόλαος Τσιαμούλος

Τα μέλη
Ευριπίδης Παπακωνσταντίνου
 Νικόλαος Χριστοδουλόπουλος
Τρύφωνας Αρτόπουλος
Γεράσιμος Ρατσιάτος
Κων/νος Μπακέας
Τριαντάφυλλος Σελίμης
Χριστίνα Μαργαρίτη
Ευστράτιος Γενιτσαριώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου