21 Οκτ 2004

Επιστολή για ΧΑΔΑ Δ/νσης Υγείας προς Δήμο Τρίπολης

Δείτε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιστολή της Δ/νσης Υγείας και Πρόνοιας της ΝΑ Αρκαδίας προς τον Δήμο Τρίπολης, σύμφωνα με την οποία είναι επιτακτική η ανάγκη κλεισίματος του παράνομου ΧΑΔΑ και η δημιουργία ενός νέου οργανωμένου ΧΥΤΑ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολη, 21/10/2004
Αριθμ. Πρωί: 5308
Σχετκό:5434

Προς: 1. Δήμο Τρίπολης-Ενταύθα

Κοιν:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Αριστοτέλους 17,10433 ΑΘΗΝΑ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πατησίων 147, 11251 ΑΘΗΝΑ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
4. Περιφέρεια Πελοποννήσου ΠΕΧΩ - Πλ. Κολοκοτρώνη 20
5. Περιφέρεια Πελοποννήσου - Δ/νση Υγείας Πρόνοιας
6.  Δ/νση Περιβάλλοντος Ν.Α.Αρκαδίας-Ενταύθα
7.  Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος περιοχής Φιλικών Τρίπολης
Θεοδοσίου Ρεβελιώτη 7, Ενταύθα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

ΣΧΕΤ. : (α) Το υπ'αρ.4280/8-9-04 έγγραφο μας
(β) Η από 5-10-04 αίτηση του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Περιοχής Φιλικών Τρίπολης
(γ) Η από 11-10-04 αίτηση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Τρίπολης
(δ) Το υπ'αρ.65342/1198/11-7-00 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Α. Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου μας και ύστερα από το (β) σχετικό, φωτοαντίγραφο του οποίου σας στέλνουμε,σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

Ο σημερινός τρόπος διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου Τρίπολης σε εγκαταλελειμμένο λατομείο στην περιοχή 'Πλάτωμα' Δ.Δ. Θάνα με απλή απόθεση σε ορύγματα δεν είναι σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα με την Η.Π.50910/2727(ΦΕΚ 1909/τ.β.22-12-03) προκαλώντας άμεση ή έμμεση υποβάθμιση του περιβάλλοντος και δημιουργώντας προβλήματα σε βάρος της Δημόσιας Υγείας.Επιπλέον είναι συχνό φαινόμενο οι πυρκαγιές στον ανωτέρω χώρο με αποτέλεσμα να επιδεινώνονται τα παρατηρημένα προβλήματα δυσοσμίας σε μεγάλη ακτίνα από το σκουπιδότοπο και συχνά και στην πόλη της Τρίπολης πού είναι σε πολύ κοντινή απόσταση με αποτέλεσμα να εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλονγενικότερα.

Αναγνωρίζεται το μέγεθος του προβλήματος και τα εύλογα παράπονα των πολιτών οι οποίοι ζητούν τη σφράγιση του σκουπιδότοπου και παρακαλούμε για προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος γενικότερα όπως εξευρεθεί προσωρινά άλλη εναλλακτική λύση για τη διαχείριση των σκουπιδιών του Δήμου.

Β. Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε άμεσα να φροντίσετε να λάβετε κάθε μέτρο:
 1. για να μειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από το ΧΑΔΑ μέχρι την κατασκευή κατάλληλου ΧΥΤΑ.
 2. για την αυστηρή φύλαξη του χώρου και την απαγόρευση εισόδου για διάθεση απορριμμάτων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια
 3. για την πλήρη περιμετρική περίφραξη
 4. για εργασίες διάστρωσης και επαρκούς συμπίεσης των απορριμμάτων
 5. για την καθημερινή επικάλυιμη με κατάλληλο εδαφικό υλικό πάχους 15-20αη
 6. για την επάρκεια εδαφικού υλικού στο ΧΑΔΑ
 7. για τη λήψη προληπτικών μέτρων πυρόσβεσης (αντιπυρική ζώνη, αποθήκευση γαιώδους υλικού για κατάσβεση, τοποθέτηση πινακίδων για απαγόρευση καπνίσματος και διαλογής υλικών από τα απορρίμματα,δεξαμενές νερού, σχέδιο για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, κλπ)
 8. οργανωτικά μέτρα (τήρηση αρχείου, ποσότητα είδος που διατίθεται)
 9. μέτρα ασφαλείας για αντιμετώπιση κινδύνου αυτανάφλεξης και εκρήξεως λόγω του μεγάλου όγκου σκουπιδιών
 10. διαρκή παρακολούθηση και επιτήρηση του χώρου
 11. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 12. προκειμένου να εξετασθεί κάθε πιθανός άμεσος ή έμμεσος κίνδυνος ρύπανσης ή και μόλυνσης των υπογείων υδάτων από τη διάθεση απορριμμάτων στον ανωτέρω χώρο παρακαλούμε ως υπόχρεος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων να λάβετε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ελέγχου, όπως εκπονώντας κατάλληλη υδρογεωλογική μελέτη, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία ώστε να ληφθούν επανορθωτικές ενέργειες.


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου